Περιβάλλον Χρήστη

Με την εγκατάσταση του SharePoint Foundation οι χρήστες διαχειριστές εύκολα μπορούν να δημιουργήσουν μια τοποθεσία συνεργασίας για τα στελέχη ενός τμήματος ή ολόκληρου του οργανισμού. Με την ενεργοποίηση της λύσης «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» στην αρχική σελίδα εμφανίζονται αυτομάτως σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στις βιβλιοθήκες και λίστες του πρωτοκόλλου.

Η παρακάτω εικόνα είναι από μια τυπική τοποθεσία συνεργασίας ομάδας του SharePoint που έχουμε ενεργοποιήσει την λύση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Last edited Jul 18, 2011 at 5:31 PM by heat_it, version 1

Comments

No comments yet.