Εισαγωγή

Επιτελική Σύνοψη
Το σύστημα «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για τον SharePoint 2010» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες δημόσιων αλλά και ιδιωτικών οργανισμών για τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Παρέχει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την αυτόματη αρίθμηση εγγράφων, αποθήκευση και αναζήτηση αυτών. Επιπλέον με χρήση χαρακτηριστικών της πλατφόρμας του SharePoint οι χρήστες του συστήματος μπορούν να διαχειριστούν και τον κύκλο ζωής ενός εγγράφου είτε όταν αυτό μπαίνει στον οργανισμό (εισερχόμενα) ή όταν αυτό προετοιμάζεται για να αποσταλεί από τον οργανισμό (εξερχόμενα).
Το «Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για τον SharePoint 2010» είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και είναι διαθέσιμο στο codeplex στην τοποθεσία «http://protocol4sps.codeplex.com/». Το σύστημα υλοποιήθηκε για την πλατφόρμα Microsoft SharePoint Foundation και είναι απόλυτα συμβατό και με SharePoint Server 2010. Η πρώτη έκδοση του συστήματος είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αλλά εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί και για άλλες.

Σε ποιόν απευθύνεται ?
Απευθύνεται σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς, κάθε μεγέθους που αναζητούν τρόπους να βελτιστοποιήσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες / διεργασίες και να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα από υφιστάμενες υποδομές και πόρους.

Last edited Jul 18, 2011 at 5:27 PM by heat_it, version 1

Comments

No comments yet.